ANBI gemeente

Algemene gegevens PKN Havelte behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Protestantse gemeente te Havelte
Telefoonnummer (facultatief): 0521342862
RSIN/Fiscaal nummer: 824128503
KvK nummer: 76401103
Website adres: www.pkn-havelte.nl/
E-mail: scriba@pkn-havelte.nl
Adres: Uffelterkerkweg 1
Postcode: 7971 CV
Plaats: Havelte
Postadres: Uffelterkerkweg 1
Postcode: 7971 PP
Plaats: Havelte
 
De Protestantse gemeente te Havelte is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Havelte.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad zes diakenen en elf ouderlingen, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt zes leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Op [[ Vul de rubriek van eigen website in waar het beleidsplan te vinden is en link daar direct naar toe ]] vindt u het beleidsplan van onze gemeente.
[[ Hier kunt eventueel een korte samenvatting van het beleidsplan toevoegen. ]]

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Baten en Lasten kerkelijke gemeente
  begroting rekening rekening
  2022 2022 2021

BATEN
 
Opbrengsten onroerende zaken  € 61.000 € 76.469  € 65.161
Opbrensten uit rente, dividenden en beleggingen  € 4.000 € 1.159  € 2.839
Bijdragen van leden en anderen  € 94.050 € 95.857  € 94.131
Totaal baten  € 159.050 € 173.485  € 162.131

LASTEN
 
Kosten kerlijke gebouwen exclusief afschrijvingen  € 27.500 € 24.850  € 13.655
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen  € 7.750 € 9.726  € 8.537
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.  € 5.500 € 10.262  € 9.695
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat  € 27.550 € 64.793  € 101.135
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten  € 9.750 € 6.576  € 6.354
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen  € 9.850 € 8.842  € 9.465
Kosten beheer, administratie en archief  € 26.000 € 27.360  € 25.652
Rentelasten/bankkosten  € 18.800 € 18.606  € 18.494
Salarissen en vergoedingen  € 600 € 2.044  € 2.078
Totaal lasten  € 133.300 € 8.335  € 195.065
 
Operationeel resultaat  € 25.750  € -7.909 € -32.934

INDICENTELE BATEN EN LASTEN
 
Incidentele baten  € 2.000 € 210.041  € 62.262
Incidentele lasten  € - € -340  € -
Totaal indicentele baten en lasten  € 2.000 € 209.701  € 62.262
 
Resultaat verslagjaar  € 27.750  € 201.792 € 29.328

MUTATIES BESTEMMINGSRESERVES/-FONDSEN
 
Onttrekkingen bestemmingsreserves  € 27.500 € 506.698  € 164.676
Onttrekkingen bestemmingsfondsen  € 1.000 € 100  € -
Toevoegingen bestemmingsreserves  € - € -716.090  € -224.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen  € - € -  € -
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen  € 28.500 € -209.292  € -59.324
 
Resultaat naar Algemene reserve  € 56.250  € -7.500  € -29.996

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
terug