A- A A+

Header PKN

Protestantse gemeente Havelte, Uffelte, Darp en Havelterberg

 

Profielschets predikant

 

Noot: In verband met de leesbaarheid wordt ‘predikant’ en ‘hij’ gebruikt, maar bedoeld wordt m/v.

 

De samenleving is steeds meer complex en in verandering. De veelheid aan (digitale) media geven veel prikkels en afleiding. De verbinding in de maatschappij en ook zingeving en identiteitsvorming staan onder druk, en bij de invulling van het leven zijn kerk en geloof steeds minder in beeld. Dit vraagt om nieuwe vormen van verbinding. Verbinding tussen mensen, tussen de mens en de kerk, maar bovenal tussen de mens en God.


Het pluriforme karakter van onze gemeente houdt een risico in op uit elkaar groeien. Het besef dat wij elkaar nodig hebben om van elkaar te leren en ons geloof te delen en te versterken, vraagt om het onderhouden van de onderlinge band. Zodat deze verbindt, maar wel vering en rek kan hebben.
Een verbinding tussen oudere en jongere, traditionele en veranderingsgezinde leden, zoekend naar God.

 

Wij zoeken

 

daarom bij uitstek een verbinder die laagdrempelig en benaderbaar is, waarmee iedereen gemakkelijk in contact komt. Een predikant die openstaat voor mensen met verschillende geloofsbelevingen en voor mensen die een eigen geloofsroute volgen. Die diepgang kan aanbrengen in de onderlinge gesprekken vanuit ons christelijke geloof en die met alle betrokkenen én met veel enthousiasme werkt aan een gemeente waar iedereen zich welkom voelt.
Kernbegrippen in ons zoeken: inspirerende betrokkenheid op de mens en op God, dorpsdominee, ontspannen verbindend.

 

Onze verwachtingen van de nieuwe predikant zijn als volgt:

 

Eredienst


Onze gemeente zoekt een predikant die in staat is Gods woord op een inspirerende wijze te verkondigen en te vertalen naar onze tijd, toegankelijk en aansprekend voor jong en oud.
De predikant heeft aandacht voor liturgie, maar staat open voor andere vormen en voor creativiteit in de eredienst zoals in ons beleidsplan staat omschreven. Hij geeft ruimte voor participatie en werkt dan samen met bv. de commissie Eredienst, jeugdraad en diaconie.


Pastoraat

De leeftijdsopbouw van de gemeente maakt dat ouderenpastoraat en pastoraat rond overlijden een belangrijke rol hebben. Maar ook de kleinere groep dertigers/veertigers en jonge ouders vraagt om bijzondere aandacht. Het is goed als de predikant zich thuis weet in onze gemeente, daarmee maakt hij de toegankelijkheid van pastorale zorg laagdrempelig.


Vorming & Toerusting

De predikant wordt uitgenodigd om vanuit het bestaande een eigen invulling te geven aan vorming en toerusting van de gemeente.
Onze gemeente heeft de ambitie uitgesproken om steeds meer samen te werken mét en zichtbaar te zijn ín onze dorpen. Wij zoeken zo een nieuwe manier van gemeente-zijn in de hedendaagse tijd waarbij wij ons bewust zijn van onze plaats in de (lokale) samenleving. Een predikant die openstaat voor deelname aan het gemeenschapsleven kan dit versterken.
Daarnaast willen wij in gesprek gaan met omliggende gemeenten om te onderzoeken waar wij elkaar kunnen versterken. Hierin kan de predikant stimulerend optreden.

 

Organisatie & beleid

De predikant levert een actieve bijdrage in de kerkenraad en zorgt voor theologische leiding in het bestuurlijk apparaat en bij de te maken beleidskeuzes. We zoeken een communicatief sterke persoonlijkheid, herkenbaar authentiek in het eigen geloof. Daarbij hoort een intrinsieke motivatie om zichzelf te blijven ontwikkelen.
Recent zijn in de gemeente gespreksronden gehouden over hoe verder met de PG Havelte. De predikant voelt zich door de uitkomsten van deze gesprekken geïnspireerd en heeft actieve inbreng om de ideeën verder vorm te geven en uit te voeren.


Persoonlijke en praktische zaken

De predikant is bereid om in (de directe omgeving van) Havelte te komen wonen, dit kan in de royale pastorie. Vanwege de uitgestrektheid van het gebied is het plezierig als de predikant over een rijbewijs en een auto beschikt.
De vacature betreft 0,8 fte.


Al met al

zoeken wij een veelzijdige, academisch geschoolde predikant die met de gemeente wil werken aan de vitaliteit van de gemeente.
We realiseren ons dat we een schaap met 5 poten zoeken. Toch willen we graag met u in gesprek komen om te kijken waar uw sterke kanten liggen en op welk gebied wij ondersteuning kunnen bieden.
Wij bieden
een betrokken kerkenraad en een vrijwilligersnetwerk ondersteund door een tweetal betaalde krachten, te weten een (part time) koster en een (part time) kerkelijk werker m.n. voor het ouderen pastoraat en in de verzorgingstehuizen.
Een ruime woning met grote tuin, rustig gelegen aan de rand van het mooie dorp Havelte.

Voor een schets van de gemeente verwijzen wij graag naar de website: https://www.pkn-havelte.nl/index.php/gemeente/profielschets-gemeente.

 

Havelte, november 2022

 

Kerkdiensten

Agenda is leeg

Ook in de kerk

Agenda is leeg